AKTUELLT

Att leva med epilepsi 

 

Att leva med epilepsi innebär för många en livslång oro eftersom epilepsi i de flesta fall är en kronisk sjukdom. Osäkerhet och rädsla för nästa anfall är ett stressmoment och innebär därmed en ökad risk för anfall. För många är epilepsin förenad med stora psykosociala svårigheter genom att man skäms och inte vågar berätta om sin sjukdom på jobbet eller för nya bekanta. Man vet att det inte behöver vara epilepsins svårighetsgrad i bemärkelsen antal och typ av anfall som utgör det stora hindret. Snarare är det den egna upplevelsen som ytterst avgör hur en person påverkas av sin epilepsi och vilka konsekvenser sjukdomen får.

Den tredjedel av patienterna som trots antiepileptika inte slipper anfall måste lära sig att leva med detta. Att själv försöka påverka anfallen och kanske framförallt den egna upplevelsen för att få en bättre livskvalitet blir i det läget desto viktigare. Liksom att ta hand om sig själv och hitta en balans mellan krav och de egna förutsättningarna.

Psykologisk anfallskontroll syftar till större förståelse för och kunskap om den egna sjukdomen och ger möjlighet för den enskilde att se samband mellan anfallen och olika anfallsutlösande så kallade riskfaktorer. Avspänningstekniker samt metoder att genom koncentration kunna stoppa eller förskjuta ett anfall har också visat sig framgångsrika.

Att öka sin kunskap och få möjligheter att bearbeta tankar och känslor kring epilepsin är steg i en process som syftar till en bättre egenvård. En studie genomförd på Stiftelsen Stora Sköndals neurologklinik bekräftar antagandet att de flesta som lever med sjukdomen frågar efter kunskap om medicinering och andra behandlingsmetoder. Ett annat tydligt behov är att få träffa andra personer med epilepsi och utbyta tankar och funderingar kring sjukdomen, jämföra erfarenheter och resonera om hur man ska komma tillrätta med svårigheter. Den bild man har av sig själv och sina egna resurser utgör grunden till vad man faktiskt förmår, både privat och i arbetslivet. Med ökad kunskap och insikt samt psykosocialt stöd förändras självbilden och det blir lättare att ta till sig och leva med sin epilepsi.

Producerad av Atrox Development www.atrox.se, Copyright © 2005 Atrox Development